Zásady ochrany osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracovává společnost PERFORMIA, spol. s r.o. se sídlem Türkova 2332/1, 149 00, IČO 271 59 990, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 100858 (dále jen „poskytovatel“).

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • uživatelů služeb Performia
 • zájemců o služby Performia, kteří nás zkontaktují pomocí kontaktního formuláře
 • účastníků akcí pořádaných Poskytovatelem
   

1. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • uživatelů služeb Performia
 • zájemců o služby Performia, kteří nás zkontaktují pomocí kontaktního formuláře
 • účastníků akcí pořádaných Poskytovatelem
   

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V rámci poskytování našich služeb Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů služeb:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)
   

3. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 

4. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 3 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 

5. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PŘI POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)
 • obrazové záznamy (foto, video)
   

6. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Obrazové záznamy zpracováváme za účelem dokumentace akce, zpravodajství o akci a k prezentaci firmy. V rámci marketingových účelů budou tyto záznamy použity k prezentaci firmy a to na sociálních sítích, webových stránkách a v newsletterech společnosti PERFORMIA, spol. s r.o.. Svou účastní na akci dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby během akce a následným zveřejněním takových snímků. Za záznamy pořízené a zveřejněné jinými osobami než zástupci pořadatele nenese pořadatel odpovědnost. 

Se zachycením na fotce či videu můžete samozřejmě vyjádřit svůj nesouhlas, který bude plně respektován. Prosím učiňte tak v den akce a to slovně kterémukoli členovi našeho týmu. 
 

7. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 3 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Profilování

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
 

8. INFORMACE O ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

9. DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,
 • společnost Quanda International se sídlem Poděbradská 206/57, IČ: 02285665,
 • seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Správce na žádost Subjektu údajů.

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/